Yoshika Miyafuji Francesca Lucchini Yoshika Miyafuji (Version Sukumizu) Lynette Bishop Charlotte E. Yeager Gertrud Barkhorn Erica Hartmann Yoshika Miyafuji (Version Shinden)