Homura Akemi (Version Kimono) Mami Tomoe (Version Mailko) Kyoko Sakura (Version Maiko) Iroha Tamaki